УВС АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2022 ОНЫ ОНЦЛОХ АЖИЛ №3

A- A A+
УВС АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН  2022  ОНЫ ОНЦЛОХ АЖИЛ №3

Архивын хадгаламжийн нэгжийн хадгалалт, хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар Эд хөрөнгийн болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн архивт 16, Иргэний улсын бүртгэлийн архивт 10, нийт 26 архивын нягтаршуулсан шүүгээг авч тохижуулав.