УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ, ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ, ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТЫГ БУСДАД БАРЬЦААЛАХЫГ ХОРИГЛОНО.

A- A A+
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ, ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ, ЭНГИЙН ГАДААД ПАСПОРТЫГ БУСДАД БАРЬЦААЛАХЫГ ХОРИГЛОНО.

Зөрчлийн тухай хуулийн 15.24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Иргэний үнэмлэх, энгийн гадаад паспорт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээг барьцаалсан, барьцаалуулсан, зориуд гэмтээсэн бол хүнийг хорин таван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хоёр зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно” гэж заасан бөгөөд Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.20 дахь хэсэгт уг зөрчлийг шалган шийдвэрлэх эрх бүхий этгээд нь Улсын бүртгэлийн хяналтын улсын байцаагч байна гэж заасан.

Цаашид иргэн, хуулийн этгээдэд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор иргэний бичиг баримт болон улсын бүртгэлийн гэрчилгээг барьцаалахгүй байхыг анхааруулж байна.