“Архигүй амдралыг цогцлооё” үндэсний аян

A- A A+
“Архигүй амдралыг цогцлооё” үндэсний аян

Монгол улсын хэмжээнд зарлагдсан “Архигүй амдралыг цогцлооё” үндэсний аянд Увс аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нэгдэн орж арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан ажиллаж байна.  Архидан согтуурахтэй тэмцэх тухай хууль болон Тамхины хяналтын тухай хуулийн холбогдох заалтуудыг хэрэгжүүлэх, аймгийн хэмжээнд иргэн бүрийг халдварт бус өвчний эрсдэлт хүчин зүйлийн нэг болсон архи, тамхинаас татгалзах замаар эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх нийгэм, гэр бүлд эрүүл, амар тайван аж төрөх нөхцлийг бүрдүүлэх, үйл ажиллагаанд албан байгууллага, аж ахуйн нэгж иргэн хүний оролцоо, манлайллыг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий 8 арга хэмжээг тодорхой хугацаанд зохион байгуулан ажиллахаар төлөвлөсөн. Төлөвлөгөөний дагуу Архидан согтуурахтэй тэмцэх тухай хууль болон Тамхины хяналтын тухай хуулийг Увс аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нийт албан хаагчдад сурталчлан таниулах ажлыг Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч Н.Бүрэнмэнд хийж гүйцэтгэлээ.