Хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой асуулт ,хариулт

A- A A+
Хуулийн этгээдийн бүртгэлтэй холбоотой асуулт ,хариулт

Асуулт Шинээр компани үүсгэн байгуулах баримт бичгийг ямар хугацаанд бүртгүүлэх ёстой вэ?

Хариулт Компанийн тухай хууль

15.1.Компани байгуулах тухай шийдвэр гарснаас хойш 30 хоногийн дотор компанийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр холбогдох баримт бичгийг бүртгэх байгууллагад өгнө.

Асуулт Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай шийдвэр гарснаас хойш ямар хугацаанд улсын бүртгэлд бүртгүүлэх вэ?

Хариулт Компанийн тухай хууль

17.4.Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг тухайн шийдвэр гарснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор хуульд заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ.

Асуулт Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулахад тогтоолоос гадна хурлын тэмдэглэл заавал байх шаардлагатай юу?

Хариулт Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/39 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх журам”

4.2.Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулахад дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ:

4.2.2.үүсгэн байгуулагч болон эрх барих дээд байгууллагын хурлын тэмдэглэл, тогтоол /шийдвэр/;

Асуулт Төрийн бус байгууллага нь ашгийн төлөө хуулийн этгээдийн /компанийн/ хувьцаа эзэмшигч байж болох уу?

Хариулт Төрийн бус байгууллага нь ашиг олох зорилгогүй. Төрийн бус байгууллагын тухай хууль.

8.1.1-д дүрмийнхээ зорилгод нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулсан бол шүүхээр албадан татан буулгахаар заасан.

Асуулт Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн өв залгамжлагчийг ямар хугацаанд бүртгүүлэх вэ?

Хариулт Иргэний хууль.

531.2-д хууль ёсны өвлөгчид өвлөх эрхийн гэрчилгээг өв нээгдсэнээс хойш нэг жил өнгөрсний дараа олгоно гэж заасан.

Асуулт Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг бүртгүүлэхэд эрх бүхий байгууллагад мэдэгдэх хуулийн хугацаа гэж байдаг уу?

Хариулт Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль

11.3.Энэ хуулийн 11.1-д заасан мэдээлэлд өөрчлөлт оруулсан бол тухайн хуулийн этгээд ажлын 15 өдрийн дотор энэ талаар улсын бүртгэлийн байгууллагад мэдэгдэнэ.

27.5.Хуулийн этгээд энэ хуулийн 11.3-т заасан хугацаанд өөрийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй бол шүүгч, эсхүл эрх бүхий улсын байцаагч зөрчлийн шинж байдлыг харгалзан хуулийн этгээдийг нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэгээс гурав дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

Асуулт Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани үүсгэн байгуулахад үүсгэн байгуулагчийн тооны дээд хязгаар нь хэд байх вэ?

Хариулт Компанийн тухай хууль.

5.1.Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн байгуулах үеийн хувьцаа эзэмшигчдийн тоо 50-аас дээшгүй байна.

Асуулт Хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг гээгдүүлсэн тохиолдолд хаана хандах вэ?

Хариулт Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/42  дугаар тушаалаар батлагдсан “Иргэн, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг хийлгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих, лавлагаа олгох журам”

2.2.3.тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдгийг үрэгдүүлсэн бол олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлээр зарлуулсан баримт, торгуулийн хуудас эсхүл шийтгэвэр, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагын хүсэлт, түүний эрх барих дээд байгууллагын шийдвэр, иргэний хүсэлтийг үндэслэн өмнөх хяналтын дугаарыг хүчингүй болгож хяналтын дугаар олгоно

Асуулт Хуулийн этгээдийн оноосон нэр өөрчлөгдсөн тохиолдолд тамга, тэмдгээ хэрхэн өөрчлөх вэ?

Хариулт Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/42  дугаар тушаалаар батлагдсан “Иргэн, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг хийлгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих, лавлагаа олгох журам”

2.2.4.гэмтээсэн, оноосон нэр, хэлбэр өөрчилсөн бол тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдгийн хяналтын дугаарыг дахин олгохдоо тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдгийг хураан авч өмнөх хяналтын  дугаарыг хүчингүй болгоно.

Асуулт Хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг элэгдсэн, хуучирсан бол яаж солих вэ?

Хариулт  Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/42  дугаар тушаалаар батлагдсан “Иргэн, хуулийн этгээдийн тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг хийлгэх үйл ажиллагаанд хяналт тавих, лавлагаа олгох журам”

2.2.4.гэмтээсэн, оноосон нэр, хэлбэр өөрчилсөн бол тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдгийн хяналтын дугаарыг дахин олгохдоо тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдгийг хураан авч өмнөх хяналтын  дугаарыг хүчингүй болгоно.

Асуулт Нэг хүн өдөрт хэдэн хуулийн этгээдийн нэр авч болох вэ?

Хариулт Хууль зүйн сайдын 2015 оны А/41 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хуулийн этгээдийн нэр олгох,баталгаажуулах журам”

2.4.Иргэн, хуулийн этгээд ажлын нэг өдөрт 3 хүртэл нэрийг баталгаажуулж болно.

Асуулт Хуулийн этгээдийг татан буулгах баримт бичгийг бүртгэлийн байгууллагад хэн бүртгүүлэх эрхтэй вэ?

Хариулт Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль.

16.1.Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай өргөдлийг өргөдөл гаргах эрх бүхий дараах этгээдийн аль нэг нь гаргаж болно:

16.1.1.хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлага;

16.1.2.хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч;

16.1.3.хуулийн этгээдийг итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан;

16.1.4.хуулийн этгээд татан буугдах тохиолдолд татан буулгах комиссын дарга;

16.1.5.итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд.

Асуулт Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудасны хүчинтэй хугацаа хэдэн хоног вэ?

Хариулт Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль

14.3.Өргөдөл гаргагч шинээр болон өөрчлөн байгуулагдсан хуулийн этгээдийг бүртгүүлэх өргөдлийг тухайн хуулийн этгээдийн нэрийг баталгаажуулснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад гаргана.

Асуулт Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтыг дахин хийлгэхэд хураамж төлөх үү?

Хариулт Засгийн газрын 2010 оны “Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай” 237 дугаар тогтоолын дагуу хуулийн этгээдийн нэрийг баталгаажуулахад 500 төгрөг төлнө.

Асуулт Компани байгуулахад хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээний доод хязгаар хэд вэ?

Хариулт Компанийн тухай хууль.

30.4.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол компанийг үүсгэн байгуулахад хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хязгаар тавихгүй.

Асуулт Хуулийн этгээдийг ямар хугацаанд татан буулгадаг вэ?

Хариулт Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль

-24.2-т “Иргэний хуулийн 32.3-т заасны дагуу татан буулгах комисс тухайн хуулийн этгээдийг татан буулгасан тухай нийтэд мэдээлснээс хойш хоёроос зургаан сарын дараа уг хуулийн этгээдийг татан буулгаж дууссан тухай холбогдох улсын бүртгэлийн байгууллагад мэдэгдэнэ” гэж заасан тул хуулийн этгээдийг татан буулгасан тухай өдөр тутмын сонинд нийтлүүлж, нийтэд мэдэгдсэнээс хойш 2 сар өнгөрсний дараа улсын бүргтгэлийн байгууллагад хандаж бүртгэлээ хийлгэх боломжтой.