Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлт

A- A A+
Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн шийдвэрлэлт

Хүснэгт №1

 

2020 оны 3-р улирлын иргэдээс  төрийн  захиргааны  төв байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн өргөдөл,  гомдлын

шийдвэрлэлтийн байдал

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт

 

Шийдвэрлэлт

/%/

Шийдвэрлэж хариу өгсөн

 

Бусад байгууллагад шилжүүлсэн

 

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн

Хугацаа болоогүй

1

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

1

1

 

 

 

100%

ДҮН

1

1

 

 

 

100%

 

 

Хүснэгт №2

 

2020 оны 3-р улирлын иргэдээс төрийн захиргааны төв байгууллагад

хандаж  ирүүлсэн  өргөдөл,  гомдол, санал, хүсэлт

/хэлбэрээр/

 

Байгууллагын нэр

Нийт ирсэн

өргөдөл, гомдол,  санал хүсэлт

Үүнээс:

 

Бичгээр

11-11 төвөөр

 

Цахим хэлбэ-рээр

Утсаар

хандсан

Биечлэн уулзсан

Бусад

  1.  

Улсын бүртгэлийн хэлтэс

1

1

 

-

-

-

-

ДҮН

1

1

 

 

 

 

 

Тайлбар:

 

1. Байгууллагын нэр гэдэгт сумын ЗДТГ болон бусад төрийн байгууллагын үзүүлэлтийг гаргаж, ДҮН-д нэгтгэнэ.

2. Нийт ирсэн өргөдөл гомдол, санал, хүсэлт гэдэгт тухайн тайлангийн хугацаанд ирсэн бүх өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт  /бичгээр, цахимаар, утсаар … гм / -ийг нэгтгэж бичнэ.

 

 

 

Хүснэгт 3

Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн агуулга /%-аар/

 

Байгууллагын нэр

Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/

 

/Улсын бүртгэлийн хэлтэс/

Нийт 1 өргөдлөөс                    1.Хүсэлт-0   /0%
                                                  2.Гомдол-0   /0%
                                                  3.Санал-0      /0%
                                                  4.Мэдээлэл-0  /0%


  1.  

 

 

Тайлбар: Энэ хүснэгтэд нийт ирсэн өргөдөл гомдолд хүсэлт .... санал ... хувь, гомдол ... хувь, хамгийн өндөр хувийг эзэлж байгаа асуудлаас эхний 4-ийг эзлэх хувь тавин жагсааж бичнэ.