cialis

Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх бичиг баримт

 Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шинээр бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

 • УБ-03 маягтыг бөглөх /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой

 • Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн сан 150012008 дансанд 500 төгрөг/

Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх эсвэл дурын банкны VISA картыг нэр олгох цонхонд уншуулж төлөх боломжтой.

 • Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр, хурлын тэмдэглэл тус бүр /2 хувь/.  Үүсгэн байгуулах шийдвэр гарснаас хойш 30 хоногийн дотор улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ

 

Шийдвэртээ гүйцэтгэх захирлыг томилж, компанийн дүрмээ хавсралтаар баталж, үүсгэн байгуулагчид гарын үсгээ зурсан байна. Үүсгэн байгуулагч өөрөө гүйцэтгэх захирал байж болно. 2 ба түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурал даргалагч гарын үсгээ зурсан байна.  

Компанийг үүсгэн байгуулагч нь компани бол тухайн толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр гаргаж, дүрмийг баталсан байна.

 • Дүрэм /2 хувь/

Компанийн тухай хуулийн 16.2-т заасан зүйлсийг дүрэмдээ заавал тусгаж үүсгэн байгуулагчид гарын үсгээр баталгаажуулсан байх. http://www.legalinfo.mn/law/details/310

 • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /150000941 дансанд 44000 төгрөг/

Эдгээр дансанд тушааж баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой

 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат шаардлагагүй/

Үүсгэн байгуулагчид болон гүйцэтгэх захирлын

 • Хуулийн этгээдийн хаягаа нотлох баримт

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ авч ирнэ. Харин үүсгэн байгуулагч гэрийнхээ хаягаар бүртгүүлэх бол иргэний үнэмлэхээ авч ирнэ.

 • Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн нотлох баримт

Үүсгэн байгуулагчид банкинд данс нээлгэж хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө байршуулсан баримтаа авч ирэх. Оюуны өмч, үл хөдлөх хөрөнгөөр хувь нийлүүлж байгаа бол өмчлөх эрхийн гэрчилгээ /нотариатаар батлуулсан хуулбар/, үүсгэн байгуулагчдын хооронд байгуулсан гэрээ /нотариаттай/ авч ирэх ба үүсгэн байгуулах хурлын тогтоол, тэмдэглэлд тодорхой тусгаж, хувьцаа эзэмшигчид хүлээн зөвшөөрч гарын үсгээ зурсан байна.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчдээс итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 

 Төрийн бус байгууллага шинээр бүртгүүлэх

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

УБ-03 маягтыг бөглөх /1хувь/

burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

2

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /150012008 дансанд 500 төгрөг/

Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх эсвэл дурын банкны VISA картыг нэр олгох цонхонд уншуулж төлөх боломжтой.

3

Үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр /1хувь/

Оноосон нэр, хаяг, үүсгэн байгуулах тухай, удирдах зөвлөлийн гишүүдийн овог нэрийг тусгаж (5 дээш сондгой тоотой байх), дүрмийг хавсралтаар баталсан байх

4

Удирдах зөвлөлийн тогтоол /1 хувь/

УЗ-ийн дарга, Гүйцэтгэх захирлыг сонгосон тухай тусгаж УЗ-ийн гишүүд гарын үсгээ зурна.

5

Дүрэм  /2 хувь/

Дүрэмдээ Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10-р зүйлд заасан зүйлийг тусгана.
ТББ нь ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд тул үйл ажиллагааны чиглэл нь ашгийн төлөө бус байхыг анхаарах.

6

Үүсгэн байгуулагч болон УЗ-н гишүүдийн иргэний үэмлэхний хуулбар /1 хувь/

Нотариат  шаардлагагүй

7

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт. /1 хувь/

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээний хуулбар, үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бол иргэний үнэмлэхний хуулбар

8

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

44 000  төгрөгийг 15000941 дансанд тушаах эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой

 

Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр ажиллах ТББ, нөхөрлөлийн хувьд дараах чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулна.  БОХТХуулийн 32 дугаар зүйлийн дагуу.

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Үүсгэн байгуулагч, Удирдах зөвлөлөөс итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

 

САНАМЖ:

 • Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2-т заасны дагуу бусад нотлох баримтыг нэмж авна.
 • Таны баримт бичгийн бүрдэл хуулийн шаардлага хангаж байвал ажлын 2 өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ.
 Сан шинээр бүртгүүлэх

д/д

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт 
/150012008  дансанд 500 төгрөг/

Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх эсвэл дурын банкны VISA картыг нэр олгох цонхонд уншуулж төлөх боломжтой.

2

УБ-03 маягтыг бөглөх /1хувь/

Маягтыг burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

3

Улсын тэмдэгтийн хураамж  төлсөн баримт /150000941 дансанд 44.000 төгрөг тушаана/

Эдгээр дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

4

 

Үүсгэн байгуулагчдын  шийдвэр, хурлын тэмдэглэл /1 хувь/

Шийдвэртээ оноосон нэр, хаяг, үүсгэн байгуулах тухай, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг (5-аас доошгүй сондгой тоотой) сонгож үүсгэн байгуулагчид гарын үсгээ зурна. Үүсгэн байгуулагч нь удирдах зөвлөлийн гишүүн байж болно.  Мөн дүрмээ хавсралтаар баталсан байна. 2 ба түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурал даргалагч гарын үсгээ зурсан байна.

5

 Сангийн дүрэм /2 хувь/

Сангийн дүрмийн загвар жишээг burtgel.gov.mn/service/ сайтаас татаж авах боломжтой. 
Дүрэмд “Төрийн бус байгууллагын тухай” хуулийн 10,23, 25 дугаар зүйлийг тусгана.

6

Удирдах зөвлөлийн  тогтоол, хурлын тэмдэглэл /1 хувь/

Удирдах зөвлөлийн хурлаас  Удирдах зөвлөлийн дарга, Гүйцэтгэх захирл томилсон тогтоол гарган, хурлын тэмдэглэл үйлдэж гишүүд гарын үсгээ зурсан байна. Хяналтын зөвлөлтэй байх бол зөвлөлийн гишүүдийг (3-аас дээш сондгой тооны) сонгож тогтоолдоо тусгасан байх.

7

Хаягийн нотлох баримт /1 хувь/

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ эсхүл үүсгэн байгуулагчийн иргэний үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно.

8

Иргэний үнэмлэхний хуулбар /1хувь/

Сангийн үүсгэн байгуулагчид, удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлөөс/
 Шашны байгууллага шинээр бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

 •  УБ-03 маягтыг бөглөх /1хувь/

 

burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой

 • Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /150012008 дансанд 500 төгрөг тушаана/

Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх эсвэл дурын банкны VISA картыг нэр олгох цонхонд уншуулж төлөх боломжтой.

 • Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр, хурлын тэмдэглэл /1хувь/

 

Шийдвэртээ оноосон нэр, хаяг, үүсгэн байгуулах тухай, удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг (5-аас доошгүй сондгой тоотой) сонгож үүсгэн байгуулагчид гарын үсгээ зурна. Үүсгэн байгуулагч нь удирдах зөвлөлийн гишүүн байж болно.  Мөн дүрмээ хавсралтаар баталсан байна. 2 ба түүнээс дээш үүсгэн байгуулагчтай бол хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурал даргалагч гарын үсгээ зурсан байна.

 • Удирдах зөвлөлөөс удирдах зөвлөлийн даргыг сонгосон шийдвэр, хурлын тэмдэглэл /1хувь/

Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэрээр сонгогдсон удирдах зөвлөлийн гишүүд хуралдаж дотроосоо удирдах зөвлөлийн даргаа сонгоно.

 • Дүрэм /2 хувь/

 

Дүрэмд “Төр, сүм, хийдийн харилцааны тухай хууль”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 3, мөн “Төрийн бус байгууллагын тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан зүйлсийг заавал тусгана. www.legalinfo.mn хаягаас харах боломжтой.

 • Шашны байгууллагад үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгосон тухай Аймаг эсхүл Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол

 

Орон нутагт байгуулах бол аймаг, Улаанбаатар хотод байгуулах бол Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас тусгай зөвшөөрөл авсан байна. Уг зөвшөөрлийг эх хувиар эсхүл нотариатаар батлуулсан эсхүл хуулбар үнэн тэмдэгтэй авч ирэх. Салбар байгуулах бол мөн харъяа ИТХ-ын зөвшөөрөл/тогтоол/ авна.

 • Улсын тэмдэгтийн хураамж  төлсөн баримт /150000941 дансанд 200 000 төгрөг/

Эдгээр дансанд тушааж баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой

 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар /1 хувь, нотариат шаардлагагүй/

Үүсгэн байгуулагчид болон удирдах зөвлөлийн гишүүдийн.

 • Хуулийн этгээд байрших хаягаа нотлох баримт /1хувь/

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ авч ирнэ. Харин үүсгэн байгуулагч гэрийнхээ хаягаар бүртгүүлэх бол бол иргэний үнэмлэхээ авч ирнэ.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлөөс/
 Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл шинээр бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

 • УБ-03 маягтыг бөглөн хүсэлтээ гаргана /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой

 • Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /150012008 дансанд 500 төгрөг/

Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх эсвэл дурын банкны VISA картыг нэр олгох цонхонд уншуулж төлөх боломжтой.

 • Үүсгэн байгуулагчдын шийдвэр, хурлын тэмдэглэл /1хувь/

 

Шийдвэртээ ХМБ-аа үүсгэн байгуулж буй тухайгаа дурдаж, Редакцийн зөвлөлийн гишүүд /3-аас дээш сондгой тооны/-ийг томилсон байна  

 • Редакцийн зөвлөлийн тогтоол

Тогтоолд гүйцэтгэх захирал /эрхлэгч/-аа томилж, дүрмээ хавсралтаар баталсан байх ба зөвлөлийн гишүүд гарын үсгээ зурсан байна

 • Дүрэм /2 хувь/

ХМХ нь ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд гэж бүртгүүлдэг тул ТББ-ын үлгэрчилсэн дүрмийг жишиг болгон боловсруулахыг зөвлөе. Мөн ашгийн төлөө үйл ажиллагааг дүрмэндээ тусгахгүй байх. Ямар тохиолдолд, хэний шийдвэрээр Редакцийн зөвлөлийн гишүүд болон гүйцэтгэх захирлыг томилох, чөлөөлөхөө нарийвчлан тусгах.

 • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /150000941  дансанд 44000 төгрөг/

Эдгээр дансанд тушааж баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой

 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат шаардлагагүй/

Үүсгэн байгуулагчид болон гүйцэтгэх захирлын

 • Хуулийн этгээдийн хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ авч ирнэ. Харин үүсгэн байгуулагч гэрийнхээ хаягаар бүртгүүлэх бол иргэний үнэмлэхээ авч ирнэ.

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

САНАМЖ:

 • Улсын бүртгэгч баримт бичгийн бүрдэл,үнэн зөвийг нотлох шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу нэмэлт нотлох баримт гаргуулах. http://www.legalinfo.mn/law/details/
 • Та  Хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө тухай хууль, Зар сурталчилгааны тухай хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах.
 • Холбогдох загвар, маягтуудыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас харах
 • Таны баримт бичгийн бүрдэл хуулийн шаардлага хангаж байвал ажлын 2 өдөрт багтаан шийдвэрлэнэ.
 Үйлдвэрчний эвлэлийн байгуулага шинээр бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

/150012008  дансанд 500 төгрөг/

Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх эсвэл дурын банкны VISA картыг нэр олгох цонхонд уншуулж төлөх боломжтой.

УБ-03 маягтыг бөглөх /1хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой

МҮЭХолбооны харъяа аль нэг холбоонд гишүүнээр элсэж, бүртгүүлсэн тухай албан бичиг

Гишүүн байгууллагаар элсүүлсэн тухай МҮЭХолбооны харъяа аль нэг холбооны тогтоол эсвэл албан бичиг авч ирнэ

Бүх гишүүдийн хурлын тогтоол, хурлын тэмдэглэл /1хувь/

Бүх гишүүд үүсгэн байгуулах хурлаа хийж, хурлын тэмдэглэл үйлдэн, тогтоолд бүх гишүүд гарын үсгээ зурсан байна. 
Хурлаар ҮЭХорооны дарга, тэргүүлэгчдийг /5-аас дээш сондгой тооны/ сонгож, холбооны дүрмээ хэлэлцэн баталсан байна. 
Дүрэмдээ дарга, тэргүүлэгчдийг сонгох, өөрчлөх нөхцөл,  эрх, үүргийг тодорхой тусгах шаардлагатай.

Дүрэм /2хувь/

Харъялагдсан дээд холбооны дүрмээр зохицуулагдах бол уг дүрмийн хуулбарыг авч ирнэ. Нотариатаар батлуулах шаардлагагүй.

Дарга, тэргүүлэгч гишүүдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар /1хувь/

Нотариат шаардлагагүй.

Улсын тэмдэгтийн хураамж  төлсөн баримт / 150000941 дансанд 44000 төгрөг тушаана /

Эдгээр дансанд тушааж баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /үүсгэн байгуулагч, тэргүүлэгчдээс/

 

 Хоршоо шинээр бүртгүүлэх

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
/150012008  дансанд 500 төгрөг/

Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх эсвэл дурын банкны VISA картыг нэр олгох цонхонд уншуулж төлөх боломжтой.

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж  төлсөн баримт /150000941 дансанд 44.000 төгрөг тушаана/

Эдгээр дансанд тушаасан баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

3

УБ-03 маягтыг бөглөх 
/1 хувь /

www.burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

4

Гишүүдээс хоршоонд оруулсан хөрөнгийг нотлох  баримт

Гишүүд банкинд данс нээлгэж, хоршоонд нийлүүлсэн хөрөнгийг байршуулсан баримтаа авч ирэх. /Хоршооны тухай хуулийн 16 дугаар зүйл/

5

Хоршоог үүсгэн байгуулах тухай бүх гишүүдийн хурлын тогтоол, тэмдэглэл 
/1  хувь/

Тогтоолд: оноосон нэр, хаяг, үүсгэн байгуулах тухай, эрхлэх үйл ажиллагааг тусгаж, хоршооны дарга, тэргүүлэгчид, хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгож, хоршооны дүрмийг хавсралтаар батлан, бүх гишүүд гарын үсгээ зурсан байна. Хэлэлцсэн асуудлаар хурлын тэмдэглэл үйлдэж, хурлын дарга, тэргүүлэгчид гарын үсгээр баталгаажуулсан байна.

6

Дүрэм /2 хувь/

Хоршооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан зүйлийн тусгаж, хоршооны бүх гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулна. /Хоршооны тухай хуулийн 11.2.1/

7

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /1 хувь/

Үүсгэн байгуулагч хоршооны гишүүдийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар /нотариатаар гэрчлүүлэх шаардлагагүй/

8

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт. /1 хувь/

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээний хуулбар. Аль нэг үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар

 

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч /аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд /үүсгэн байгуулагчид, тэргүүлэгчдийн зөвлөлөөс/
 Хадгаламж, зээлийн хоршоо шинээр бүртгүүлэх

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

1

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт 
/150012008  дансанд 500 төгрөг/

Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх эсвэл дурын банкны VISA картыг нэр олгох цонхонд уншуулж төлөх боломжтой.

2

Улсын тэмдэгтийн хураамж  төлсөн баримт /150000941 дансанд 44.000/

Эдгээр дансанд хураамж тушаасан баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

3

УБ-03 маягтыг бөглөх /1хувь/

burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.

4

Хоршооны хувь хөрөнгийг нотолсон баримт /1хувь/

Үүсгэн байгуулагч гишүүд (20-оос дээш тооны) банкинд данс нээлгэж, хоршоонд нийлүүлсэн хөрөнгийг байршуулсан баримтаа авч ирэх.  (ХЗХ-ны тухай хуулийн 5.2.3.хадгаламж, зээлийн хоршоо үүсгэн байгуулагч хоршоо байгуулахад оруулахаар тохирсон нийт хувь хөрөнгийн 30-аас дээш хувийг бэлнээр төвлөрүүлсэн байх)

5

Үүсгэн байгуулагч бүх гишүүдийн хурлын тогтоол, тэмдэглэл 
/1 хувь/

 

Үүсгэн байгуулах хуралд бүх гишүүд оролцож, дараах асуудлыг хэлэлцэж, олонхийн саналаар шийдвэрлэж тогтоол гарган, гарын үсэг зурна.

 • хоршоог үүсгэн байгуулах эсэх;
 • хоршооны дүрмийн төсөл;
 • хоршооны тэргүүлэгчдийн болон хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг сонгох.

Хурлын явцад тэмдэглэл хөтлөх бөгөөд хурал удирдсан дарга, бүх гишүүд гарын үсэг зурна.
Тэмдэглэлд дор дурдсан зүйлийг тусгасан байна:

 • хуралдсан он, сар, өдөр, газар;
 • үүсгэн байгуулагчдын овог, нэр;
 • хурлаар хэлэлцсэн асуудал, гарсан санал, дэмжсэн саналын хувь, гарсан шийдвэр.

6

Тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн  гишүүдийн хурлын тогтоол, тэмдэглэл    /1,1  хувь/

Тогтоол, тэмдэглэлд тэргүүлэгчдийн зөвлөлийн гишүүдээс Зөвлөлийн дарга /хоршооны дарга/ сонгож гишүүд гарын үсэг зурсан байна.

7

Дүрэм /2 хувь/

Дүрэм нь түүний үйл ажиллагааг зохицуулах үндсэн баримт бичиг бөгөөд “Хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай” хуулийн 9.1.1-9.1.21-т заасан зүйлсийг заавал тусгана.

8

Иргэний үнэмлэхийн хуулбар /1 хувь/

Үүсгэн байгуулагч гишүүдийн иргэний үнэмлэхийн хуулбар  /нотариатаар гэрчлүүлэх шаардлагагүй/

9

Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт. /1 хувь/

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээний хуулбар. Аль нэг үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бүртгүүлэх бол иргэний үнэмлэхийн хуулбар.

 Нөхөрлөл шинээр бүртгүүлэх

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

 

 • ББ. Нөхөрлөлийн хүлээсэн үүргийг гишүүд нь нөхөрлөлд оруулсан эд хөрөнгө болон хувийн өмчийн эд хөрөнгөөрөө хамтран хариуцдаг нөхөрлөлийг бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл гэнэ
 • ЗБ.Нөхөрлөлийн хүлээсэн үүргийг наад зах нь нэг гишүүн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгө болон хувийн өмчийн эд хөрөнгөөрөө бүрэн хариуцдаг, бусад гишүүд нь гагцхүү нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийнхөө хэмжээгээр хариуцдаг нөхөрлөлийг зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл гэнэ.
 • ХХН. Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөлийг мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий хоёр ба түүнээс дээш иргэн хамтран байгуулах бөгөөд нөхөрлөлийн үүргийг гишүүд нь нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийн хэмжээгээр, нөхөх хариуцлагыг буруутай үйл ажиллагаа явуулсан гишүүн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгө болон хувийн өмчийн хөрөнгийн хэмжээгээр бүрэн хариуцна
 •  

Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

/150012008 500 төгрөг/

Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх эсвэл дурын банкны VISA картыг нэр олгох цонхонд уншуулж төлөх боломжтой.

 •  

УБ-03 маягтыг бөглөх /1хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/  хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой

 •  

Үүсгэн байгуулах хурлын тогтоол, хурлын тэмдэглэл /1хувь/

 

Бүх гишүүд үүсгэн байгуулах хурлаа хийж, хурлын тогтоол, тэмдэглэл үйлдэж, бүх гишүүд гарын үсгээ зурсан байна. 
Нөхөрлөлийг удирдах эрх бүхий этгээд болон гишүүдээс нөхөрлөлд оруулсан нийт хөрөнгийн дүнг тогтоолдоо тусгасан байна.

 •  

Үүсгэн байгуулах гэрээ /2 хувь /
Гишүүд гэрээ баталснаас хойш 7 хоногийн дотор бүртгэх байгууллагад бүртгүүлэх тухай өргөдөл гаргана.

Нөхөрлөлийг үүсгэн байгуулах гэрээг “Нөхөрлөлийн тухай хууль”-д заасны дагуу үйлдэж, нотариатаар батлуулан авч ирнэ. Нөхөрлөлийн хэлбэрээс хамаараад уг гэрээнд тусгах зүйлс ялгаатай байдаг ба Нөхөрлөлийн тухай хуулийг сайтар уншиж гэрээгээ байгуулахыг зөвлөе. www.legalinfo.mn  

 •  

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл /ХХН/-ийн тухайд гишүүдийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл /1хувь/

Тухайлбал: Хуулийн чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх нөхөрлөлийн гишүүд нь Монголын хуульчдийн холбоонд бүртгэлтэй байх бөгөөд гэрчилгээний хуулбараа авч ирнэ. Нотариатаар батлуулах шаардлаггүй.

 •  

Нөхөрлөлийн гишүүдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар /1хувь/

Нотариатаар батлуулах шаардлаггүй.

 •  

Улсын тэмдэгтийн хураамж  төлсөн баримт / 150000941 44000 төгрөг тушаана /

Эдгээр дансанд тушааж баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой.

 •  

Гишүүдийн нөхөрлөлд оруулсан хөрөнгийг нотлох баримт /1хувь/

Мөнгөн хөрөнгө оруулсан бол банкны дансны хуулга, эд хөрөнгө бараа материалаар хөрөнгө оруулсан бол үүсгэн байгуулах хурлын тогтоол, тэмдэглэлд тусгаж, хөрөнгийн жагсаалт, үнийн дүнг хавсралтаар баталсан байна.  

 Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар шинээр бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

ЗӨВЛӨМЖ

 • УБ-03 маягтыг бөглөх /1 хувь/

www.burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой

 • Засгийн газар болон хуулиар тусгайлан эрх олгосон этгээдийн үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр /тогтоол, тушаал, захирамж/
 • Бүтэц, орон тоо, төсвийн эх үүсвэрийг баталсан эрх бүхий этгээдийн шийдвэр
 • Удирдлагыг томилсон шийдвэр /тогтоол, тушаал/
 • Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт хийх /150012008 дансанд 500 төгрөг/

Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх эсвэл дурын банкны VISA картыг нэр олгох цонхонд уншуулж төлөх боломжтой.

 • Дүрэм /2 хувь/

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжийн дагуу эрх бүхий этгээдийн баталсан

 • Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /150000941 44000 төгрөг/

Эдгээр дансанд тушааж баримтаа авч ирэх, эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх боломжтой

 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариат шаардлагагүй/

Удирдах албан тушаалтны иргэний үнэмлэхий хуулбар

 • Хуулийн этгээдийн хаягийн нотлох баримт

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээ авч ирнэ

 • Хөрөнгийн эх үүсвэрийг нотлох баримт

Харъяалагдах төрийн санд харилцах данс нээлгэсэн баримт. Санхүүгийн тайлан баланс эсвэл мөнгөн хөрөнгө төвлөрүүлсэн баримт

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

САНАМЖ:

 • Улсын бүртгэгч баримт бичгийн бүрдэл,үнэн зөвийг нотлох шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу нэмэлт нотлох баримт гаргуулах. http://www.legalinfo.mn/law/details/
 • Та Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг уншиж судлах.
 • Холбогдох загвар, маягтуудыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас харах

.

ВЭБ ХОЛБООС

БИДЭНТЭЙ ХАРИЛЦАХ

Увс аймаг, Улаангом сум, 3-р баг, Галдан бошигт хороолол, өөрийн байр 

Ажлын цаг : Даваа - Баасан гариг, 8.00 - 17.00 цаг Бямба, Ням амарна.

Утас : 70452244, 70453519, 70452416

Факс : 976-70452244

И-мэйл хаяг :uvs@burtgel.gov.mn

Вэб сайт : http://uvs.burtgel.gov.mn

Зохиогчийн эрх © 2017 Увс аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.

Please publish modules in offcanvas position.